gpmbang.gif
Trụ sở
Địa chỉ: Đường Hai Bà Trưng, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên
Điện thoại: 0211.3720.333 - Fax: 0211.3720.333
Email: bangpmbptqd@vinhphuc.gov.vn

 

 

 

I. LÃNH ĐẠO BAN: 
 

Trưởng ban: Nguyễn Văn Khải
Điện thoại: 0211.3700.368
Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành hoạt động chung của Ban GPMB&PTQĐ
Trực tiếp theo dõi: Phòng Hành chính - Tổng hợp; Kế hoạch - Tài chính; Xây dựng cơ bản

Phó ban: Đào Văn Minh
Điện thoại: 0211.3847.989
Lĩnh vực phụ trách: Trực tiếp phụ trách phòng Giải phóng mặt bằng 3.

Phó ban: Lê Quý Dương
Điện thoại: 0211.3712.938
Lĩnh vực phụ trách: Trực tiếp theo dõi phòng Giải phóng mặt bằng 1


Phó ban: Phạm Đình Thi
Điện thoại: 0211.3712.658
Lĩnh vực phụ trách: Trực tiếp theo dõi phòng Giải phóng mặt bằng 2