Chức năng, nhiệm vụ của Ban

03/08/2013

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Giúp UBND tỉnh và Ban chỉ đạo GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh:

a) Phối hợp với các ngành liên quan xây dựng cơ chế, chính sách và các quy định của tỉnh về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, GPMB và phát triển quỹ đất cho các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

b) Phối hợp với các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường và Xây dựng để đề xuất UBND tỉnh phân bổ kế hoạch các nguồn vốn, quỹ tài chính, quản lý các loại quỹ nhà đất tái định cư phục vụ cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, GPMB trên địa bàn tỉnh;

c) Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, GPMB của chủ đầu tư và Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, GPMB ở cấp huyện.  

2. Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn:

a. Tổ chức thực hiện việc đo đạc, lập bản đồ địa chính phục vụ công tác quản lý quỹ đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án giải phóng mặt bằng do Ban làm chủ đầu tư; cung ứng dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính.

b) Tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Phối hợp với các cơ quan nhà nước liên quan và UBND cấp huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ GPMB và phát triển quỹ đất.

c) Tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất hoặc bàn giao đất sạch cho tổ chức, cá nhân phục vụ phát triển kinh tế-xã hội; phục vụ sự nghiệp giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế văn hoá, thể dục thể thao, môi trường và các nhu cầu khác của địa phương; ổn định thị trường bất động sản;

d) Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật;

đ) Tổ chức phát triển các khu, điểm và nhà tái định cư phục vụ việc thu hồi đất thực hiện các dự án;

e) Tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên quỹ đất đã được giao quản lý để đấu giá;

g) Quản lý quỹ đất đã được GPMB; quỹ đất đã nhận chuyển nhượng; quỹ đất đã tạo lập và phát triển; quỹ nhà đất đã xây dựng để phục vụ tái định cư và quỹ đất thu hồi theo quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 38 của Luật Đất đai thuộc khu vực đô thị, khu vực có quy hoạch phát triển đô thị nhưng chưa giao dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất;

h) Ký hợp đồng với tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật

j) Lập phương án sử dụng quỹ đất được giao quản lý và các phương án, đề án, dự án đầu tư tạo lập và phát triển quỹ đất trình cơ quan có thẩm quyền quyết định;

i) Cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, GPMB; cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất, quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu;

k) Phối hợp giải quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những thắc mắc, khiếu nại của công dân và tổ chức những vấn đề có liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, GPMB và Phát triển quxy đất trong phạm vi, quyền hạn được giao.

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh giao.

Các tin đã đưa ngày: