Các phòng chuyên môn

20/07/2014

CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN

 

1. Phòng Hành chính – Tổng hợp

Điện thoại: 0211.3720.333

Trưởng phòng: Vũ Mạnh Bao

 

2. Phòng Kế hoạch – Tài chính

Điện thoại: 0211.3711.973

3. Phòng Xây dựng cơ bản


Điện thoại: 0211.3712936
 

4. Phòng Giải phóng mặt bằng I

Điện thoại: 0211.3847979

5. Phòng Giải phóngmặt bằng II


Điện thoại: 0211.3722.139

6. Phòng Giải phóng mặt bằng III


Điện thoại: 0211.3712.362


7. Phòng Đo đạc bản đồ


Điện thoại: 0211.3710.646

8. Phòng Quản lý quỹ đất - Nhà tái định cư


Điện thoại: 0211.3711.973
 

9. Phòng Pháp chế


Điện thoại: 0211.3656.256

 

 
 

Các tin đã đưa ngày: