Phòng hành chính tổng hợp

20/07/2014

Phòng Hành chính – Tổng hợp

Điện thoại: 0211.3720.333

Lãnh đạo phòng


Trưởng phòng: Vũ Mạnh Bao

Ngày sinh: 08/06/1964

Trình độ chuyên môn: Ths Nông nghiệp

 

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Ngày sinh: 10/7/1979

Trình độ chuyên môn: Ths Nông nghiệp

 

Chức năng nhiệm vụ

- Phòng Hành chính- Tổng hợp có chức năng tham mưu tổng hợp; giúp Trưởng Ban theo dõi, đôn đốc các phòng thuộc Ban thực hiện chương trình, kế hoạch công tác; tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ và thực hiện công tác hành chính của Ban.

- Phòng Hành chính- Tổng hợp có các nhiệm vụ sau:

          1. Thực hiện các nhiệm vụ về công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, thông tin liên lạc và là đầu mối thực hiện công tác cải cách hành chính của Ban;

          2. Tham mưu cho Lãnh đạo Ban thực hiện các nhiệm vụ về công tác tổ chức, cán bộ như: đề bạt, điều động, bổ nhiệm, tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ đối với người  lao động như: tiền lương, bảo hiểm…;

          3. Tham mưu cho Lãnh đạo Ban xây dựng, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Ban, của Lãnh đạo Ban và nhiệm vụ do Lãnh đạo Ban giao cho các phòng chuyên môn; giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội quy, quy chế làm việc của Ban;

          4. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn chuẩn bị điều kiện, nội dung, chương trình các hội nghị, cuộc họp và thực hiện công tác đối ngoại; ghi chép, ra thông báo nội dung các cuộc họp của Ban, Lãnh đạo Ban…

          5. Thực hiện nhiệm vụ tổng hợp, báo cáo tháng, quý, năm và đột xuất..;

          6. Phối hợp với phòng Kế hoạch-Tài chính và các phòng chuyên môn mua sắm, sửa chữa tài sản, quản lý tài sản, cơ sở vật chất kỹ thuật, đảm bảo phương tiện và điều kiện để phục vụ công việc thường xuyên của Ban;

          7. Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn, phòng cháy chữa cháy, tự vệ, y tế, vệ sinh môi trường trong cơ quan;

8. Quản lý công chức, viên chức, người lao động và tài sản được giao theo quy định;

          9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban giao.

Các tin đã đưa ngày: