Phòng Kế hoạch – Tài chính

20/07/2014

Phòng Kế hoạch – Tài chính

Điện thoại: 0211.3711.973

 

Lãnh đạo phòng

Trưởng phòng: Phạm Văn Trọng

Ngày sinh: 30/2/1964

Trình độ chuyên môn: Th.S Nông nghiệp

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Mai Hương

Ngày sinh: 22/10/1978

Trình độ chuyên môn: CN Kinh tế

Chức năng, nhiệm vụ :

        - Phòng Kế hoạch-Tài chính có chức năng tham mưu giúp Trưởng Ban về công tác kế hoạch, tài chính; quy hoạch, quản lý đất thuộc nhiệm vụ của Ban.

        - Phòng Kế hoạch-Tài chính có các nhiệm vụ sau:

1. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động dài hạn, 5 năm, hàng năm của Ban phù hợp với quy hoạch tổng thể kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh của Tỉnh và chức năng, nhiệm vụ của Ban;

2. Tham mưu cho Lãnh đạo Ban xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn, hàng năm, định kỳ; kế hoạch sử dụng, dự toán, quản lý chi tiêu các nguồn vốn; thẩm định các dự toán thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ban; kiểm tra các dự toán của Ban trước khi trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Theo dõi, quản lý giá trị tài sản của Ban;

3. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn khác đề xuất cơ chế, chính sách liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

4. Phối hợp với các phòng Giải phóng mặt bằng chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Hướng dẫn các phòng lập dự toán, hoàn thiện các chứng từ quyết toán tài chính theo quy đinh;

5. Quản lý công chức, viên chức, người lao động và tài sản được giao theo quy định;

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban giao.

Các tin đã đưa ngày: