Phòng Xây dựng cơ bản

20/07/2014

Phòng Xây dựng cơ bản

Điện thoại: 0211.3712936

Lãnh đạo phòng

 


Trưởng phòng: Nguyễn Duy Thắng

Ngày sinh: 01/04/1979

Trình độ chuyên môn: KS Thủy lợi
 

Phó Trưởng phòng: Chu Đức Phúc

Ngày sinh: 07/01/1976

Trình độ chuyên môn: KS XD CĐ

 

Phó Trưởng phòng: Hoàng Hiệp

Ngày sinh: 03/8/1983

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý khoa học và công nghệ

Chức năng, nhiệm vụ

          - Phòng Xây dựng cơ bản là phòng chuyên môn thuộc Ban có chức năng tham mưu giúp Trưởng Ban về công tác đầu tư xây dựng liên quan tới nhiệm vụ của Ban, tổ chức phát triển, các khu, điểm và nhà tái định cư phục vụ việc  giải phóng mặt bằng; xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển quỹ đất theo kế hoạch, nhiệm vụ được giao.

          - Phòng Xây dựng cơ bản có các nhiệm vụ sau:

1. Giúp Lãnh đạo Ban tổ chức phát triển các khu, điểm và nhà tái định cư phục vụ việc thu hồi đất theo kế hoạch, nhiệm vụ được giao; thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên các quỹ đất được giao để đấu giá. Di chuyển các công trình, hạng mục công trình (nếu có) ra khỏi khu đất cần giải phóng mặt bằng;

2. Tham mưu cho Lãnh đạo Ban về hồ sơ, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán các công trình, hạng mục công trình; về tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu để thực hiện các dự án mà Ban làm chủ đầu tư theo quy định hiện hành;

3. Thực hiện việc quản lý chất lượng công trình xây dựng, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện đầu tư  xây dựng các công trình do Ban làm chủ đầu tư;

4. Quản lý công chức, viên chức, người lao động và tài sản được giao theo quy định;

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban giao.

 

Các tin đã đưa ngày: