Phòng Giải phóng mặt bằng II

20/07/2014

Phòng Giải phóngmặt bằng II

Điện thoại: 0211.3722.13

Trưởng phòng: Nguyễn Đức Thiêm

Ngày sinh: 11/11/1980

Trình độ chuyên môn: Ths QTKD

 

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Báu

Ngày sinh: 03/4/1978

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Phó Trưởng phòng: Lê Thị Hương

Ngày sinh: 02/08/1978

Trình độ chuyên môn: KS Nông học

Chức năng, nhiệm vụ

          - Phòng Giải phóng mặt bằng II là Phòng chuyên môn thuộc Ban có chức năng tham mưu, giúp Trưởng Ban về thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng các dự án được giao.

          - Phòng Giải phóng mặt bằng II có các nhiệm vụ sau:

1. Tham mưu cho Lãnh đạo Ban thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án  được giao thuộc lĩnh vực văn hoá-xã hội như: giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, TDTT…từ khâu lập kế hoạch; xây dựng phương án tổng thể; kiểm kê đất đai, tài sản; lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đến tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng;

2. Xây dựng dự toán, hoàn thiện hồ sơ, chứng từ liên quan đến kinh phí giải phóng mặt bằng của các dự án do phòng chủ trì thực hiện. Chủ trì, phối hợp với phòng Kế hoạch-Tài chính trong việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các tổ chức, cá nhân theo quy định;

3. Phối hợp với phòng Kế hoạch-Tài chính bàn giao đất do phòng trực tiếp giải phóng mặt bằng cho các tổ chức, cá nhân theo quy định; tham mưu về cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; xây dựng phương án, đề án và tổ chức thực hiện phát triển quỹ đất theo lĩnh vực phụ trách..

4. Quản lý công chức, viên chức, người lao động và tài sản được giao theo quy định;

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban giao.

Các tin đã đưa ngày: