Phòng Đo đạc

20/07/2014

Phòng Đo đạc

Điện thoại: 0211.3710.646


Trưởng phòng: Lê Văn Tiến

Ngày sinh: 16/02/1967

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Tin học

Phó trưởng phòng: Phạm Trường Sơn

Ngày sinh: 16/02/1969

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư tin học

Chức năng, nhiệm vụ :

- Phòng Đo đạc - Bản đồ là Phòng chuyên môn thuộc Ban có chức năng tham mưu, giúp Trưởng ban về đo đạc và  bản đồ; theo dõi, quản lý quỹ đất thuộc thẩm quyền của Ban.

 - Phòng Đo đạc - Bản đồ có các nhiệm vụ sau:

1.Tổ chức thực hiện việc đo đạc, lập bản đồ địa chính phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án giải phóng mặt bằng do Ban làm chủ đầu tư ;

2. Cung ứng dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính. Kiểm tra, nghiệm thu các sản phẩm đo đạc, bản đồ địa chính khi Ban nhận cung ứng từ các tổ chức, cá nhân khác.

3. Theo dõi, tổng hợp, quản lý quỹ đất, xây dựng phương án sử dụng đất, phát triển quỹ đất thuộc nhiệm vụ của Ban. Thực hiện thủ tục nhận chuyển nhượng, thu hồi, bàn giao đất theo quy định; Triển khai các công việc liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có thu tiền sử dụng đất và cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất, quỹ đất;

4. Quản lý công chức, viên chức, người lao động và tài sản được giao theo quy định;

          5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.

Các tin đã đưa ngày: