Phòng Pháp chế

20/07/2014

 


Phó Trưởng phòng: Trần Văn Hồng

Ngày sinh: 02/04/1961

Trình độ chuyên môn: CN Kế toán

Chức năng, nhiệm vụ :

 - Phòng Phòng  pháp chế là Phòng chuyên môn thuộc Ban có chức năng tham mưu, giúp Trưởng ban về quản lý nhà nước bằng pháp luật trong công tác Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất và công tác pháp chế quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ;

- Phòng Pháp chế chịu sự quản lý, kiểm tra về công tác pháp chế của Sở Tư pháp; sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác pháp chế của cơ quan pháp chế cấp trên.

- Phòng pháp chế cú nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 55/2013/NĐ-CP của chính phủ

Các tin đã đưa ngày: