Lịch làm việc của Ban GPMB & PTQĐ

Tuần trước Tuần thứ 3 năm 2022
(Từ ngày: 10/01/2022 - Đến ngày: 16/01/2022)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 10/01/2022
Thứ ba 11/01/2022
Thứ tư 12/01/2022
Thứ năm 13/01/2022
Thứ sáu 14/01/2022
Thứ bảy 15/01/2022
Chủ nhật 16/01/2022