Báo cáo thành tích của tập thể phòng Giải phóng mặt bằng I tại Hội nghị điển hình tiên tiến Ban GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ nhất

14/04/2015

Báo cáo thành tích của tập thể phòng Giải phóng mặt bằng I tại Hội nghị điển hình tiên tiến Ban GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ nhất

Các tin đã đưa ngày: