Triển khai công tác thi đua - khen thưởng năm 2017

28/03/2017

Ngày 24/3/2017, Khối thi đua MTTQ, đoàn thể và tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua - khen thưởng năm 2017.

 

Đại diện các đơn vị trong Khối thi đua MTTQ, các đoàn thể và tổ chức chính trị - xã hội ký giao ước thi đua năm 2017. Ảnh Kim Ly
 

 

Khối thi đua MTTQ, các đoàn thể và tổ chức chính trị - xã hội gồm 10 thành viên. Năm 2016, các đơn vị trong Khối thi đua đã phát động nhiều phong trào thi đua sâu rộng, toàn diện gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, các hoạt động kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh; được cán bộ, công chức, viên chức hưởng ứng tích cực; tạo không khí thi đua sôi nổi trong từng cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh. Công tác thi đua, khen thưởng được thực hiện tốt, kịp thời biểu dương, động viên những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc. Tiêu chuẩn khen thưởng được chỉ đạo thống nhất; việc bình xét khen thưởng đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy trình; các danh hiệu, hình thức khen thưởng phong phú, chú trọng hơn đến việc đề nghị xét khen thưởng cho tập thể, cá nhân ở cơ sở, lao động trực tiếp…

Hội nghị đã thống nhất kế hoạch tổ chức hoạt động của Khối thi đua MTTQ, các đoàn thể và tổ chức chính trị - xã hội năm 2017. Trên cơ sở kế hoạch của khối, các đơn vị trong khối sẽ xây dựng kế hoạch và chương trình hoạt động thi đua ở từng đơn vị; xây dựng mối quan hệ hợp tác, phối hợp giữa các đơn vị; tổ chức các hoạt động giao lưu; suy tôn các đơn vị đạt thành tích cao…

Tại hội nghị, các đơn vị trong Khối thi đua MTTQ, đoàn thể và tổ chức chính trị - xã hội tỉnh thông qua quy chế hoạt động, tiêu chí chấm điểm thi đua, phát động thi đua và đăng ký thi đua. Đồng thời, tiến hành ký kết Giao ước thi đua giữa các đơn vị trong khối với những nội dung trọng tâm: Bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nhiệm vụ của mỗi tổ chức thành viên, thực hiện việc phát động và tổ chức phong trào thi đua theo kế hoạch của UBND tỉnh; tổ chức các hoạt động thi đua thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; chủ động tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với MTTQ và các tổ chức thành viên; gắn kết các phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, hội viên và mọi tầng lớp nhân dân, tạo không khí thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Hải Sơn

Trích Báo Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: